معرفی

مشخصات فردی

آیدا گیفانی

نام - نام خانوادگی : آیدا   گیفانی

پست الکترونیکی : a_gifani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

نوع همکاری : تمام وقت

آیدا گیفانی
آیدا گیفانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
^